ﻣﺤﺪوده ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ تارﯾﺨﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ تبریز ابلاغ شد

به گزارش وبلاگ هتل های باراتوس، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابلاغ ﻣﺤﺪوده ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺪه بافت تاریخیﻓﺮﻫﻨﮕﯽ تبریز به استاندار آذربایجان شرقی و تهیه ﺿﻮﺍﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ این شهر اطلاع داد.

ﻣﺤﺪوده ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ تارﯾﺨﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ تبریز ابلاغ شد

میراث آریا: محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎﺩﻩ 3 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎﯼ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮐﺸور ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ و ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮﺭ را به محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ کردیم.

او اضافه نمود: این محدوده پیش از این به عنوان محدوده بافت تاریخی شهر تبریز در 24 اسفند سال 88 از سوی این دستگاه ابلاغ شده است.

طالبیان توضیح داد: ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 88 ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ در چهارم آبان 94 ﻭ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ آن در دهم خرداد 96 در ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﮐﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ پیگیری شد ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ 2 ﻭ 3 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﻣﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ تاریخی فرهنگی ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 98 ضروری است ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎ تهیه گردد.

معاون میراث فرهنگی کشور بیان نمود: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 166 ﺗﻨﻔﯿﺬﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 115 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ مناسب ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 16 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﻣﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ شده است.

طالبیان در مورد بخش دیگر این ابلاغیه به استاندار آذربایجان شرقی گفت: اﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺣﯿﺎی ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎ، ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ 10.11 ﻭ 12 ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 166 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﻨﻔﯿﺬﯼ ﻣﺎﺩه 115 برﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﯿئت ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺩﻩ 102 قانون شهرداری ها مدنظر قرار داشته و لازم الاجراست.

منبع: توریسم آنلاین

به "ﻣﺤﺪوده ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ تارﯾﺨﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ تبریز ابلاغ شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ﻣﺤﺪوده ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﻓﺖ تارﯾﺨﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ تبریز ابلاغ شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید